Reklama:
Reklama:

Regulamin rozgrywek

Regulamin rozgrywek Wieluńskiej Ligi Siatkówki Werona Catering im. Jerzego Piechoty Cel Wieluńskiej Ligi Siatkówki Werona Catering - Popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Wielunia i Powiatu Wieluńskiego - Umożliwienie prowadzenia rywalizacji pomiędzy drużynami amatorskimi - Upowszechnienie zasad fair play i sportowego ducha walki - Popularyzacja zdrowego trybu życia - Upowszechnienie przepisów gry w piłkę siatkową - Wyłonienie najlepszej amatorskiej drużyny w Wieluniu w sezonie 2016/2017 Organizator Organizatorem WLS Werona Catering w sezonie 2016/2017 jest Klub Sportowy ”Siatkarz Wieluń”. Ligą zarządza Rada Ligi w skład której wchodzą Dawid Małolepszy, Zygmunt Boryczko oraz Mariusz Grabczak. Rada Ligi czuwa nad prawidłowym prowadzeniem rozgrywek , tworzeniem terminarza, rozpatrywaniem ewentualnych spraw spornych lub protestów, wyznaczaniem sędziów do prowadzenia spotkań. Rada Ligi podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. Decyzje podjęte przez Radę Ligi są ostateczne i nie podlegają zmianom przez inne osoby i zespoły. Warunki uczestnictwa w rozgrywkach 1. W WLS Werona Catering, mogą brać udział wyłącznie zawodnicy, którzy ukończyli 13 lat. Każdy niepełnoletni zawodnik, musi przed rozpoczęciem ligi przedstawić podpisane oświadczenie przez rodzica lub opiekuna prawnego, które mówi o tym, że wyraża on zgodę na udział niepełnoletniego w rozgrywkach WLS Werona Catering. 2. W zespole nie mogą uczestniczyć zawodnicy czynnie występujący w obecnych rozgrywkach I i II ligi. Wyjątek stanowią zawodnicy zrzeszeni, którzy są uczniami szkół średnich, uczą się w systemie dziennym i reprezentują swoją szkołę( w drużynie tej mogą grać wyłącznie uczniowie danej szkoły). Nie ma karencji dla zawodników grających w poprzednich latach w rozgrywkach I i II ligowych. Na boisku w jednym zespole, nie może grać więcej niż 1 czynny zawodnik ligi III. 3. Warunkiem uczestnictwa w lidze jest zgłoszenie danej drużyny do rozgrywek, zawierające listę zawodników, nazwę drużyny, imię i nazwisko kapitana drużyny, oraz jego telefon kontaktowy wraz z adresem e-mail, podpisanie przez każdego z zawodników poszczególnych zespołów protokołu zapoznania się z regulaminem WLS Werona Catering. 4. Dokonanie wpłaty wpisowego od każdej drużyny organizatorowi przed rozpoczęciem pierwszego meczu danej drużyny. 5. Środki finansowe z wpisowego będą przeznaczone na zakup sprzętu siatkarskiego, nagród, oraz na opłaty sędziowskie. 6. Każdy z zawodników podpisując regulamin WLS Werona Catering automatycznie oświadcza, że jego stan zdrowia umożliwia mu uczestnictwo w rozgrywkach i rozgrywa spotkania na własne ryzyko. Organizator nie zapewnia ubezpieczenia zawodników, ani zespołów. 7. Każda drużyna może zgłosić do udziału w lidze maksymalnie 18 zawodników. Dopuszczalne są drużyny mieszane. Minimalna liczba zawodników w jednej drużynie to 10 osób. Jeden zawodnik może być zgłoszony tylko w jednej drużynie i w trakcie trwania rozgrywek nie ma możliwości zmiany drużyny. 8. Do drużyny, która zgłosiła mniej niż 18 zawodników można dopisać nowych zawodników maksymalnie do dnia 30.10.2016. Po zakończeniu rundy zasadniczej, a przed meczami rewanżowymi, otwieramy tygodniowe „okienko transferowe” dla nowych zawodników, których można dopisywać do poszczególnych drużyn do ilości 18 osób w drużynie. Zapisanych wcześniej zawodników, nie można wykreślić z drużyny. 9. W przypadku wystąpienia w meczu zawodnika nieuprawnionego do gry, drużyna przeciwna wygrywa spotkanie walkowerem. Jeżeli w danym momencie na parkiecie znajdzie się 2 graczy 3-ligowych, to drużyna ta przegrywa mecz z „automatu”, kiedy taka sytuacja wystąpiła 10. Data i godzina rozpoczęcia meczu może ulec zmianie w przypadku braku miejsca na hali lub innych zdarzeń losowych. Terminarz jest uaktualniany na stronie ligi na 48h, przed planowaną kolejką rozgrywek. Adres strony www.wls.ligspace.pl 11. Do meczu drużyna zobowiązana jest przystąpić w pełnym składzie tj. min 6 zawodników i w takiej samej ilości zawodników mecz zakończyć. Jeżeli na boisku w trakcie meczu pozostanie jedynie 5 zawodników, to przeciwna drużyna wygrywa mecz walkowerem 3-0, a drużyna przegrana otrzymuje -2pkt w tabeli i karę w wysokości 100zł, którą należy zapłacić organizatorowi przed kolejnym meczem. W przeciwnym razie drużyna nie zostanie dopuszczona do dalszych rozgrywek. 12. Mecz zostaje zweryfikowany jako przegrana walkowerem w przypadku gdy zespół nie stanie do zawodów lub spóźni się więcej niż 10min (+10min deklaracja kapitana drużyny przeciwnej) 13. W przypadku wycofania się drużyny w trakcie trwania rozgrywek rundy zasadniczej lub rewanżowej, wszystkie mecze z udziałem tej drużyny zostaną zweryfikowane jako walkower dla przeciwnika. Po wycofaniu się zespołu z rozgrywek drużyna nie otrzymuje zwrotu wpisowego. 14. W przypadku trzech walkowerów zespołu w całych rozgrywkach, drużyna zostanie wycofana z rozgrywek bez możliwości zwrotu wpisowego. Za każdy walkower drużyna karana jest karą finansową w wysokości 200zł oraz odjęciem 2pkt w tabeli. Wpłaty należy dokonać przed następną kolejką spotkań, jej brak oznacza brak możliwości przystąpienia do następnego spotkania. 15. Mecze rozgrywane są do 3 wygranych setów. 16. Każda drużyna na rozgrzewkę otrzyma 4 oznaczone piłki i po jej zakończeniu wszystkie piłki powinny zostać zwrócone do organizatora. Każda zgubiona piłka powinna być odkupiona przed następną kolejką spotkań. 17. Po zakończeniu spotkania drużyna ma obowiązek zabrania wszystkich rzeczy z ławki tzn. puste butelki, plastry itd. Odpowiada za to kapitan zespołu. Po zakończonym meczu, Sędzia główny spotkania w protokole meczowym , w razie pozostawienia bałaganu na ławce lub w jej obrębie, może nałożyć na zespół karę w wysokości 20zł, którą należy opłacić organizatorowi przed następnym spotkaniem. W przeciwnym wypadku, ukarana drużyna nie zostanie dopuszczona do meczu. 18. W trakcie trwania meczu, każda z drużyn musi oddelegować jednego zawodnika do stolika sędziowskiego w celu przekładania punktów na tablicy wyników (zamiennie przez obydwa zespoły) 19. Drużyny są zobowiązane grać w jednolitych strojach z numerami. Jeśli któraś z drużyn nie będzie posiadać takich strojów, sędzia główny może zakończyć mecz walkowerem. 20. Każda drużyna ma prawo do przełożenia jednego meczu w sezonie, ale musi o tym powiadomić organizatorów na 3 dni przed planowanym terminem kolejki i zapewnić salę oraz sędziego na przełożony mecz. Wyjątek stanowi drużyna Latakii, która bierze udział w rozgrywkach Ligi Wojewódzkiej Juniorów, której ten zapis nie dotyczy. 21. Mecze sędziują osoby wyznaczone przez Radę Ligi, oraz zawodnicy poszczególnych drużyn 22. Za szkody wynikłe z użytkowania szatni oraz pomieszczeń sanitarnych odpowiadają drużyny. Za przedmioty pozostawione w szatni organizatorzy nie biorą odpowiedzialności. 23. Rozgrywki WLS Body Art. w sezonie 2016/2017 będą rozegrane w następujący sposób: - runda pierwsza (każdy z każdym) - runda druga ( rewanże, każdy z każdym) - do rundy Play Off awansują 4 pierwsze zespoły - do rundy Play Out awansują zespoły z miejsca 5-8 - faza Play Off ( 1-4, 2-3 ) , wygrany dwu meczu awansuje do finału, przegrani grają o zajecie 3 miejsca - faza Play Out ( 5-8, 6-7), wygrany dwu meczu gra o zajęcie 5 miejsca, przegrani o miejsce 7 - Finały poszczególnych par po fazach Play Off i Play Out będą rozgrywane do dwóch wygranych meczów ( decyduje Złoty Set do 25pkt) 24. W WLS Werona Catering obowiązują obecne przepisy PZPS Kary dla zawodników Niewłaściwe zachowanie zawodnika drużyny w czasie spotkania, podczas przerwy, po zakończeniu meczu wobec sędziów, organizatorów, przeciwników, zawodników swojego zespołu lub publiczności, będą karane poprzez upomnienie słowne, żółtą lub czerwoną kartkę. Za kartki przyznawane zawodnikom, obowiązują przepisy z sezonu 2016/2017 PZPS. Dodatkowo jako Rada Ligi dodajemy do w/w przepisów zapis, że zawodnik, który otrzyma czerwoną kartkę, jest zobowiązana do wpłacenia na rzecz Ligi 100zł kary za otrzymaną kartkę. Jednocześnie, wprowadzamy zapis, który mówi: „zawodnik, który otrzyma 2 kartki w trakcie rozgrywek, jest automatycznie odsunięty od kolejnego meczu, bez względu na fazę rozgrywek”. Kary pieniężne nałożone na poszczególnych zawodników egzekwowane są od całej drużyny i w przypadku braku ich uregulowania do następnego spotkania, drużyna nie może być dopuszczona do kolejnego meczu i zostanie wykluczona z rozgrywek bez zwrotu poniesionych kosztów
Reklama: